WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Oddziału zaprasza w dniu 21.07.2021 (środa) wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze z wyborem delegatów na Zjazd.

Początek obrad o godz. 18:00, miejsce zgromadzenia - siedziba Oddziału w Zabrzu ZKwP przy ul. Wolności 360.

Proponowany ramowy porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
- Zarządu Oddziału,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad dot. COVID.


WAŻNE KOMUNIKATY

Zarząd Oddziału w Zabrzu ZKwP wprowadza z dniem 10 czerwca 2021 r. opisane niżej zasady postępowania w sprawach hodowlanych.

1. Przywraca się przeprowadzanie przeglądów miotów i hodowli, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt j. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, dotyczy to wszystkich bez wyjątków miotów, którym metryki wydawane będą po dniu 10.06.2021 r.

2. Metryki dla szczeniąt wydawane będą wyłącznie na podstawie kompletu dokumentów, wymaganych przez przepisy Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, złożonych w biurze Oddziału: karta krycia (oryginał), karta miotu (oryginał), potwierdzenie znakowania (oryginał), protokół przeglądu miotu
Warunkiem wydania metryk jest dostarczenie kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych druków oraz uiszczenie wymaganych opłat (przelewem na rachunek Oddziału w Zabrzu).

3. Uprawnienia hodowlane nadawane będą psom i sukom na podstawie ocen z wystaw psów rasowych lub przeglądu hodowlanego oraz po spełnieniu dodatkowych wymagań hodowlanych, jeśli takie obowiązują psy danej rasy.

4.Wpisy uprawnień hodowlanych do rodowodów dokonywane będą na bieżąco, hodowca zobowiązany jest ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty w siedzibie oddziału – tel. 601 44 26 19

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZELEWÓW
Płatności przelewem na konto Oddziału muszą być dokładnie opisane - kto i za co dokonał wpłaty (rodzaj towaru). Przykładowo "karta krycia 1x, karta miotu 1x, metryki 6x, Janina Kowalska". Brak takiego opisu spowoduje, że wpłacający będzie musiał wysłać mailem oficjalne sprostowanie do przelewu (wymogi księgowości). Prawidłowo opisane przelewy zaoszczędzą Państwu i nam dodatkowej pracy.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


Zarząd Oddziału przypomina, że warunkiem uczestnictwa psa w imprezach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce jest opłacenie przez właściciela składki za rok bieżący.
Składka za rok 2021 wynosi 70 zł.
Wpłaty prosimy wnosić na konto Oddziału z dopiskiem: składka 2021


Od dnia 01.02.2013 roku wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa/suki do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >


 Konto bankowe oddziału:

Volkswagen Bank
92 2130 0004 2001 0409 0411 0001