Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 27.02.2015 r. (piątek). Początek obrad godzina 17:30.

Ramowy porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego, prezydium oraz protokolantów.
3. Powołanie komisji: mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego Walnego
   Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdań władz Oddziału.
6. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
   Oddziału.
7. Uchwalenie preliminarza budżetowego oraz planu pracy.
8. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami
9. Zamknięcie obrad.


Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego znajduje się do wglądu w sekretariacie Oddziału.

Ranking Oddziału w Zabrzu - zainteresowanych zgłoszeniem psa prosimy o kontakt mailowy: ranking.zkwpzabrze@gmail.com
Termin przesyłania danych/osiągnięć psa upływa 24.02.2015. Wyniki rankingu planujemy ogłosić w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w dniu 27.02.2015.

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

Zarząd Oddziału informuje, że składki zaległe za rok 2014 należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2015 r. - w kasie Oddziału lub przelewem na konto:
Volkswagen Bank 92 2130 0004 2001 0409 0411 0001

Zarząd Oddziału przypomina, że warunkiem uczestnictwa psa w imprezach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce jest opłacenie przez właściciela składki za rok bieżący.

Od dnia 01.02.2013 roku wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa/suki do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >